Thursday, February 6, 2014

"АНГЛИ ХЭЛ-2" ХИЧЭЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨБатлав: /________________/ Хэлбичгийн Ухааны Тэнхимийн Эрхлэгч Б. Мөнхцоож

Кредит: 1                           Мэргэжил, анги: БАБ-2а, б                                                  Улирал: II

                                                                                                                  2014 оны хичээлийн жил
Нэгж хичээлийн
/бүлэг, сэдэв/-ийн нэр
Öàã
Хүрэх үр дүн /мэдлэг, чадвар, хэрэглээ/
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур

Being a teacher
4
To know words and expressions related to teacher’s character, role, responsibility and job. And to talk about to be a teacher.
Ичинхорлоо. Ш “Багшийн ном”, УБ.,2004, 3-5-р тал

If the students talked and wrote about who is teacher, and teacher’s roles and responsibilities.
Music
4
To know words and expressions related to music and study to sing some songs and translate.
Some words and expressions related to music.

If the students knew words and expressions related to music and studied to sing some songs and translated well.
Health
4
To talk and write about health, diseases, treatment and fresh food.
‘’Fresh food’ presentation lesson
If the students talked and write about health, diseases, treatment and fresh food well.
Geography
4
To introduce and remember Mongolian some sightseeing places and work on the map.
Mongolian map, pictures of some sightseeing places.
If the students introduced and remember Mongolian some sightseeing places and worked on the map well.
Computer
4
Study about common commands and use in a practice and memorize some words.
 Мэдээлэл зүй-1
Projector and computer
If the students studied about common commands and used in a practice and memorized some words.
Physical education
4
To know some words, commands that is used to do exercises.
Visual aids and expressions related to exercise’s commands.
If the students knew some words, commands that is used to do exercises.
Home and electric appliances


   6
To know about names of some home appliances, electric appliances, foods, prescriptions and cosmetic products use in practice and to be able to read instructions to use them.
HHHHome appliances, electric appliances, foods, prescriptions and cosmetic products’ using instructions
If the Ss knew about names of some home appliances, electric appliances, foods, prescriptions and cosmetic products used in practice and was able to read instructions to used them.
Foods, prescriptions and cosmetic’ products
Totally
  32 hours

No comments:

Post a Comment