Thursday, October 24, 2013


“Орчуулгын онол, дадлага” хичээлийн төлөвлөгөө

                                                                    Мэргэжил, анги: МАХ-3                                                                                                                                                               
 Кредит: 1                                                                                                                                  Улирал: I
Нэгж хичээлийн
/бүлэг, сэдэв/-ийн нэр
Öàã
Хүрэх үр дүн /мэдлэг, чадвар, хэрэглээ/
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
Art of Translation
2
Study about art of translation, especially origin of languages  and translation of forms, kinds and stages
Гүрбазар.Р  “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996, хуу 5-10
‘’Орчуулах эрдэм” редактор Цэдэв. Д, УБ., 1982, хуу 3-10
If the students understood about art of translation and translation of forms, kinds and stages and called those kinds, forms and stages and explained by example them.
Translation forms
2
Translation of kinds and stages
2
Content and context
2
Know about content and context of translation and its role
 Гүрбазар.Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996, хуу 93-95
If the students knew how to translate by content and context and practiced to translate some materials.  
Vocabulary
2
To know about how to translate antonyms, synonyms,
 poly semantics, phrases, phrasal verbs conjunctions, prepositions  and practice to translate some material according to above lessons and improve their vocabulary.
Мөөмөө. С “Ерөнхий хэлний шинжлэл”, УБ., 1996, 92-98 Гүрбазар. Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”, УБ., 1996, хуу 83-84
If the students memorized that is used phrases mostly and translated correctly them
Antonyms, synonyms
2
Poly semantic
4
Гүрбазар.Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996, хуу 84-87
If the students memorized poly semantic words and translated and used correctly
Translation of phrases
2
 Гүрбазар.Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996, хуу 115-123
If the students adjusted from English phrases to Mongolian phrases and memorized phrases that is used mostly.
Phrasal verbs

Raymond Murphy ‘’English Grammar in Use’’, USA, 1998,  274-291p
If the students memorized phrasal verbs that is used mostly and translated correctly from the texts.
Conjunction and preposition
2
To know about how to translate conjunctions and prepositions.
Оюунцэцэг.Ж ‘’English grammar’’, УБ, 2005              Raymond Murphy ‘’Essential Grammar in Use’’, USA, 1998 230-273p
If the students understood how to translate conjunctions and prepositions.
Translation of terms
4
To practice to translate terms of some branches,  newspapers, magazines, CV, Ads, news agency and so one.
Гүрбазар.Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996, хуу 103-106
If the students memorized terms of many branches and practiced to translate some materials.
Translation of newspaper, magazines and news agency
4
‘’UB Post’’ newspaper, Education
If the students translated some material from newspaper and magazines and memorized some words and expressions, especially used mostly.
Practice
2

 “Орчуулгын онол, дадлага” хичээлээр гүйцэтгэх бие даалтын аргачлал

МАХ-3
Анги
Сэдэв
Гүйцэтгэх арга
Шалгах хэлбэр
Шалгах хугацаа
Эзэмших чадвар
Үнэлгээ
1.

МАХ-3
 Ном товчлол
·         Монголын зохиолчдын эвлэл “Орчуулах эрдэм-2”, УБ.,1976,
·         “Орчуулах эрдэм-3”, редактор Д. Цэдэв, УБ.,1983
·         “Орчуулах эрдэм-6”, редактор    Г. Аким, УБ.,1996
·          Гүрбазар.Р “Орчуулгын онол, дадлагын үндэс”,УБ.,1996

Тэмдэглэл хөтлөх, анализ хийх, өөрийн үгээр ярих
Тэмдэглэл хийсэн байдал болон анализ хийсэн эсэхийг шалгах мөн яриулах   10/ 16


Орчуулах, найруулан бичих чадвар мөн үгсийн сан нэмэгдэнэ     20

2.
Сонин/ UB Post, Education/, сэтгүүлийн мэдээ, телевизийн мэдээ /BBC News/, ажилд авах зар, CV
 Орчуулах, шинэ үг хэллэгийг цээжлэх
Эхийг уншуулах, шинэ үг асуух


11/6

      10
Боловсруулсан:________________ Ш. ДэлгэрмөрөнNo comments:

Post a Comment