Wednesday, October 23, 2013

"АНГЛИ ХЭЛ-1" ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

Мэргэжлийн индекс: D 141201
Хичээлийн код: Eng 101, 102
Кредит: 5
Хамрах хүрээ: 1-р ангийн оюутнууд I, II улиралд судална.
Судлах цаг: 672 цаг                      семинар: 448        бие даах цаг: 224
Босоо тэнхлэгээр
Ø  Сургалтын өмнө:
Ø  Сургалтын дараа: Англи хэлний хэлзүй, яриа бичиг, үгийн сан, Монгол хэлний авиа зүй, үгзүй, өгүүлбэрзүй, үгийн сан, найруулга зүй
Хичээлийн зорилго:
Ø  Англи хэлний хичээлийг судалж буй мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус ангийн оюутнуудад Монгол хэл болон бусад суурь хичээлүүд дээр нь тулгуурлан
Агуулгын хүрээ:
Ø  Англи хэлний present simple, present perfect, present perfect continuous, past simple, past perfect, past perfect continuous, future simple цагууд, pronouns, adjective, adverb, preposition, modals, conjunctions, sentence structure, imperatives, conditionals
Эзэмших мэдлэг, чадвар:
Ø  Үзсэн хэлзүйн дүрэмд тулгуурлан багшийн бэлдсэн 200 асуултад хариулах, харилцан ярьж сурна.
Ø  Enterprise 1,2 болон Changing Times, Right reading номууд дээрх 80-100 үгтэй эхийг уншиж ойлгох, холбогдох дасгал, даалгавруудыг гйүцэтгэх.
Ø  Сургалтын агуулгын хүрээнд цээжилсэн 1500 орчим үгийн хүрээнд ярих.
Ø  Англи хэлний нэр үг, төлөөний үг, тэмдэг нэр, дайвар үг, угтвар үг, холбоос, баймж үйл үгүүдийг өгүүлбэрээс ялган таних, зөв хэрэглэх.
Ø  Хэлзүйн дүрэм, үгийн сангийн чадвараа ашиглаад 15 сэдвийн хүрээнд      80-100 үгтэй зохион бичлэг бичих.
Дараах сэдвүүдийг сонсож ойлгох, уншиж орчуулах, ярих.
-       Dinosaurs lived many years ago
-       Nobody had believed it was possible
-       Thanksgiving Day on the farm
-       Halloween
-       People work at many different places
-       Air pollution
-       Four seasons
-       It’s difficult to say good bye

No comments:

Post a Comment