Friday, October 19, 2012

БАБ-3 Англи хэлний хичээлийн ерөнхий агуулга


2012-2013 оны хичээлийн жил 1-р улирал   Бүлэг сэдэв

        Дэд сэдэв

   Цаг

        Үр дүн1.


  
Becoming a teacher
Becoming a teacher
    4

Багшийн тухай болон сурган хүмүүжүүлэхтэй холбогдолтой үг хэллэгийг мэддэг болох.  Мөн унших, бичих чадвар нэмэгдэнэ.
Teacher’s role in training
    2
Teaching Process
    2
Lesson planning
    4
Classroom management
    2
   
2.


Mathematics
Mathematics professional words and expressions
 
    4

Математик болон технологийн хичээлийн холбогдолтой  үг хэллэгийг мэддэг болох мөн түүнийгээ практикт хэрэглэж сурах
Numerals
    2
Plus, minus, multiply and divide
    2
Numbers with sentence
    4

3.


Technology
Art
    2
Labour
    2
Practice
    2

No comments:

Post a Comment