Friday, October 19, 2012

БАБ 1-5 Англи хэлний хичээлээр хийж гүйцэтгэх бие даалтын аргачлал
  Анги

         Сэдэв

Гүйцэтгэх арга

Шалгах хугацаа

Үнэлгээ

1.


  1-р анги

    
    Four seasons 

Орчуулах, дасгалыг нь ажиллах, Хавар, зун, намар, өвөл гэсэн 4 сэдвээс нэгийг нь сонгож ярих

3rd  week
10


2.

Frequently asked questions

Уншаад асуултад хариулах

5th week

3.
Halloween is holiday for children

Орчуулах, ярих

7thweek

     10

4.
Dinosaurs lived many years ago

9th week

     10

5.

Related to ‘’Friend’’ questions

Уншаад асуултад хариулах

12th week


     10

6.

Related to  ‘’Family’’ questions

Уншаад асуултад хариулах

14th week


     10


No comments:

Post a Comment